Algemene voorwaarden

1. Algemeen

a. Silerswaar Watersport houdt zich bezig met de detailhandel van watersportartikelen, dit in de meest ruime zin.

b. Onder opdracht wordt verstaan: iedere overeenkomst met Silerswaar Watersport, onverschillig of deze daarbij op zich neemt om één of meer van de in artikel 1 a omschreven activiteiten uit te oefenen, dan wel een andere prestatie te verrichten, één en ander in de ruimste zin.

Op alle geschillen welke in verband met een overeenkomst mochten ontstaan is het Nederlands recht van toepassing. De Arrondissementsrechtbank te  Leeuwarden is in een dergelijk geval - indien het geschil tot haar absolute competentie behoort bij uitsluiting gerechtigd om van het geschil kennis te nemen.

2. Aanbod en aanvaarding

a. Alle aanbiedingen van Silerswaar Watersport zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

b. Alle bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures, en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Deze zijn voor Silerswaar Watersport slechts bindend indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is bevestigd.

c. Een overeenkomst komt tot stand wanneer silerswaar Watersport binnen veertien dagen nadat de opdracht mondeling of schriftelijk is ontvangen, deze bevestigt, dan wel met de uitvoering ervan is begonnen. Indien een aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt aanvaard, heeft Silerswaar Watersport het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

3. Prijzen

a. Als prijs geldt hetgeen tussen de partijen bij het sluiten van de overeenkomst is overeengekomen. In aanbiedingen, prijslijsten, advertenties, catalogi en acceptaties is (zijn) de prijs (prijzen) steeds vermeld in EURO inclusief B.T.W., tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

b. Overeengekomen of opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de tot op het moment van aanbieding bekend zijnde kostprijsfactoren, materialen, lonen, belastingen, etc. In geval van verhoging van één of meer van deze factoren is Silerswaar Watersport gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen, althans indien één en ander niet voorzienbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en de prijsverhoging redelijk is.

4.1. Levering

Levering geschiedt op de plaats bij de overeenkomst bepaald. . Bestellingen uit Nederland worden gratis verstuurd.

a. De opdrachtgever dient de bij (af)levering aanwezige tekorten en/of beschadigingen uiterlijk binnen 14 dagen na de levering rechtstreeks schriftelijk aan Silerswaar Watersport melden, bij gebreke waarvan Silerswaar Watersport gerechtigd is om reclames dienaangaande niet in behandeling te nemen.

b. De door Silerswaar Watersport opgegeven leveringstermijn gaat in op het moment dat de  overeengekomen vooruitbetalingen zijn ontvangen. Opgegeven tijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige verrichting van de overeengekomen diensten dient Silerswaar Watersport derhalve schriftelijk in gebreke worden gesteld.

c. In geval van faillissement, surseance van betaling of bij beslaglegging bij de opdrachtgever is Silerswaar Watersport gerechtigd de levering zonder nadere aankondiging te beëindigen dan wel op te schorten.

d. Silerswaar Watersport is gerechtigd de zaken voor rekening en risico van de opdrachtgever op te slaan, indien deze laatste in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, ook indien de opdrachtgever ten gevolge van overmacht niet kan afnemen, een en ander onverminderd het recht van Silerswaar Watersport de koopprijs en/of volledige schadevergoeding op te kunnen eisen.

e. Het risico van de goederen tijden het transport is voor de opdrachtgever en wel vanaf het moment dat de goederen het bedrijfsterrein van Silerswaar Watersport hebben verlaten.

5. Overmacht

a. Indien voor of tijdens de uitvoering van een verbintenis blijkt dat (verdere) uitvoering van die verbintenis ten gevolgen van overmacht niet mogelijk is, dan wel indien deze uitvoering door overmacht of van buiten komende oorzaken of omstandigheden, welke Silerswaar Watersport niet kunnen worden toegerekend, aanzienlijk bezwaarlijker mogelijk is, dan bij het aangaan van de verbintenis was te voorzien, heeft Silerswaar Watersport het recht zonder als dan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn de uitvoering der verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis op te schorten dan wel de verbintenis ontbonden te verklaren.

b. Als "overmacht" wordt onder meer beschouwd: alle onvrijwillige bedrijfsstoringen of belemmeringen, zoals brand, natuurrampen, belemmeringen door derden, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oorlog, oproer, nagenoeg algemene ziekte van werknemers, het intrekken of vervallen van de u uitleenvergunning en verder in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen die buiten de controle of zeggenschap van Silerswaar Watersportvallen.

6. Aansprakelijkheid

Silerswaar Watersport is nimmer aansprakelijk voor schaden ontstaan bij de opdrachtgever of derden, welke het gevolg zijn van de door haar geleverde zaken c.q. verrichte werkzaamheden, tenzij opzet of grove schuld aan de zijde van Silerswaar Watersport wordt aangetoond.

a. Indien Silerswaar Watersport onverhoopt toch aansprakelijk mocht zijn voor enige schade dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekering in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag.

b. Silerswaar Watersport zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enigerlei bedrijfsschade bij de opdrachtgever of derden, zoals onder meer bedrijfsstoringen en inkomstenderving of andere indirecte schade door welke oorzaak ook ontstaan.

c. Indien derden vergoeding van schade van Silerswaar Watersport claimen is de opdrachtgever gehouden Silerswaar Watersport op eerste verzoek volledig te vrijwaren.

d. Silerswaar Watersport zal nimmer aansprakelijk zijn voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde door de wederpartij, of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is.

e. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het in bezit zijn van de wettelijk verplichte vergunningen en machtigingen, welke benodigd zijn voor de aanschaf, het in bezit hebben en in werking houden van te leveren goederen en diensten, en vrijwaart Silerswaar Watersportvoor alle aanspraken dienaangaande.

7. Eigendomsvoorbehoud

a. Alle door Silerswaar Watersport geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de volledige koopprijs is betaald. Indiende koopprijs niet tijdig is betaald is Silerswaar Watersportgerechtigd de zaken tot zich te nemen, in welk geval de overeenkomst ontbonden is, onverminderd haar recht op vergoeding van gemaakte onkosten en verdere vergoeding van schaden in interessen indien aanwezig.

b. Opdrachtgever machtigt Silerswaar Watersport om de goederen na het verstrijken van de betalingstermijn, zonder enige ingebrekestelling terug te halen of te laten halen. Op eerste verzoek van Silerswaar Watersport dient opdrachtgever hieraan mee te werken door toegang te verschaffen en of de goederen retour te zenden. Alle aan het terughalen verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

8. Garantie

a. Silerswaar Watersport verleent generlei garantie op verbruiksartikelen. Voor het overige wordt de garantie verstrekt welke de importeur, fabrikant of agent Silerswaar Watersport verstrekt.

b. Alle voor garantie of reparatie in aanmerking komende goederen dienen franco aan Silerswaar Watersport geleverd te worden, voorzien van aankoopbon en garantiekaart. Bij het ontbreken van deze bescheiden vervallen alle aanspraken op garantie.

c. De kosten van verzending door Silerswaar Watersport naar importeur, fabrikant e.d. zijn voor rekening van de opdrachtgever, evenals de kosten welke aan Silerswaar Watersport in rekening worden gebracht door fabrikant, importeur e.d. Alle goederen worden voor rekening en risico van de opdrachtgever aan deze retour gezonden.

d. Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Silerswaar, hetzij hersteld dan wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Silerswaar/fabrikant te wijten zijn aan constructie fouten, de gebruikte materialen of de uitvoering waardoor deze voor de opdrachtgever onbruikbaar zijn ter zake van de betreffende bestemming der goederen.

e. Alle garantie-aanspraken vervallen indien de opdrachtgever zelf wijzigingen in of reparaties aan het geleverde heeft verricht, dan wel het geleverde niet nauwkeurig gebruikt volgens de bijgeleverde voorschriften of op andere wijze onoordeelkundig behandelt.

9. Betaling

a. tenzij anders overeengekomen dient de betaling bij aflevering te geschieden.
b. Overboeking: heeft u bij betalen voor overboeking gekozen dan kunt u het bedrag inclusief BTW overmaken op NL72 RABO 0356 1500 70 t.n.v Silerswaar o.v.v bestelnummer. SWIFT: RABONL 2U

b. Geen enkele reclame of claim geeft de opdrachtgever het recht nakoming van de betaalverplichting op te schorten, achterwege te laten of als vervallen te beschouwen.

c. De opdrachtgever is gehouden een rente van 1% per maand te betalen over alle bedragen die niet binnen de gestelde betalingstermijn zijn voldaan; deze verplichting gaat in zonder nadere ingebrekestelling.

d. Indien de opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, dan wel indien hij op enigerlei wijze zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is hij alsnog van rechtswege in gebreken en gehouden alle door Silerswaar Watersport te maken buiten gerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het verschuldigde bedrag, exclusief de vertragingsrente met een minimum van 50,00 te betalen.

10. Voorwaarden spaarkaart:

Al uw aankopen worden genoteerd op de spaarkaart. Bij minimaal 4 aankopen worden de bedragen bij elkaar opgeteld en komt u, al naar gelang het totaalbedrag, in aanmerking voor een tegoedbon. Deze kunt u verzilveren voor artikelen die op voorraad zijn in de winkel.

Totaalbedrag            Tegoedbon
350 euro                  25 euro
500 euro                  40 euro
750 euro                  65 euro
1100 euro                100 euro

Alleen op de kaart bij contante- of pin betalingen. Reeds afgeprijsde artikelen kunnen niet op de kaart. Maximaal 2 jaar sparen, verzilveren voor 2040 

Silerswaar
Markt 19
8754 CM Makkum
0515-230333
K.v.k. Leeuwarden 77466632
BTWnr.  NL003197316B55

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (Silerswaar, Markt 19, 8754 CM, Makkum - Nederland, info@silerswaar.nl, Telefoon: + 31 515-230333) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening..

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:
- volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
- producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;
- producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
- producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
- kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement);